ஆஸ்காரும் நம்ம மோடி ராகுலும்!

Posted: November 12, 2016 in அரசியல்
Tags: , ,

​#மோடி வாசிக்கறதும், #ராகுல்_காந்தி ரூபாய் நோட்டை மாற்ற லைன்ல நிக்கறதும் பார்க்கும் போது இந்தியாவிற்கு மற்றுமொருமுறை #ஆஸ்கார் கிடைத்துவிடுமென்ற நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது!!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s