புதிய 2000 ரூபாயும்,லாட்டரி சீட்டும்

Posted: November 11, 2016 in Trends
Tags: ,

​ஒரு 2000 ரூபாய் நோட்டை வைத்து #செல்பி எடுங்கைய்யா! நாலஞ்சு சேர்ந்தா #லாட்டரிசீட்டு மாறியே இருக்கு!!

Comments

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s