புதிய ரூபாய் நோட்டுகளில் நாம் செய்ய வேண்டியது?!

Posted: November 10, 2016 in Trends
Tags:

​இன்றிலிருந்து நாம் அனைவரும் பெறும் *புதிய ரூபாய் நோட்டுகளில் எழுதுவதை நிறுத்துவோம்* தயவுசெய்து இந்திய மக்கள் அனைவரும் இந்த பழக்கத்தை கடைப்பிடிப்போம்.

#shared

Comments
  1. natchander says:

    bro love letter elutharangappa

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s