​#கருப்பாடுகளும் புதிய 2000ரூபாய் நோட்டுக்களும்!

Posted: November 9, 2016 in 360தலையங்கம்
Tags: , , , , , ,

ஒரு வகையில் கருப்பாடுகள் காப்பாற்றப் படுகிறார்களோ?

சில மாதங்களுக்கு முன்பு அரசு ஒரு அறிக்கை விடுகிறது.தாமாக முன் வந்து கருப்புப் பணத்தின் கணக்கைக் காட்டினால் அதற்கு உண்டான வரியைக் கட்டிவிட்டு  அவர்களே அனுபவிக்கலாம் என்றது.
சிலர் கணக்கைக் காட்டி இருக்கிறார்கள். அவர்களின் தகவல்கள் பாதுகாக்கப் படுகிறது(அரசுக்கு யாரையும் தண்டிக்க எண்ணமில்லை போலும்).
பலர் இன்னும் கணக்கைக் காட்டவில்லை போலும்! ஒரு வேளை இது அரசின் தோல்வியாகக் கூட இருக்கலாம்!
அதனால்தான் அரசு இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கக் கூடும்.
இதனால் கருப்புப் பணம் கொஞ்சம் ஒழியலாம், கொஞ்சம் கணக்குக் காட்டப் படலாம். தற்காலிகமானதாகவே அது அமையும்! 
அரசுக்கு இந்த அளவு சாதனை (தேர்தலுக்குப்) போதுமானதாக இருக்கலாம்.
ஆனால் நேற்றுவரை 1000 ரூபாய் நோட்டுக்களைப் பதுக்கியவன் இனி 4000 ரூபாய் நோட்டுக்கள் அச்சிடப்படும் வரை 2000 ரூபாய் நோட்டுக்களைப் பதுக்குவான்!

கடைசிவரை அந்தக்  கருப்பாடுகள் பிடிபடப்போவதில்லை!

Comments
  1. natchander says:

    your point may be correct..
    but this step by modi is good despite certain difficulties experienced by middle class people.

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s