மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு#4

Posted: November 5, 2016 in மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு
Tags: , ,

​ஜாதிக்கொரு சுடுகாடு!
நாற்றமெடுக்கும் உடலைத் திண்ணும் #புழுக்களில் இல்லை அந்த உயர்வு தாழ்வு!


#ஜாதி #சுடுகாடு

Pic: Thanks to Vikimemes & Parthiban Samar

Comments
  1. CHANDRAA says:

    ellam emmatthathan… appu

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s