மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு#3

Posted: November 4, 2016 in மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு
Tags: ,

​#வெற்றிக்கும்,#தோல்விக்கும் நிரந்திர எல்லைகளேயில்லாத நிலையில்,#வீழ்ந்தோம்,#எழுந்தோம் என்பதெல்லாம் மாயை!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s