மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு#2

Posted: November 4, 2016 in மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு
Tags: ,

​#கடவுள் தீட்டுப் படுவாரா?
சிலரால் கடவுள் #தீட்டுப் படுகிறார் என்று சிலர் சொல்லக் கேட்டிருக்கலாம்!
கடவுளே சொல்லாத வரை இது உண்மையாகுமா?!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s