திப்புசுல்தான்

Posted: November 4, 2016 in அரசியல்
Tags:

​ஏன்னா #திப்புசுல்தான்  #ஆங்கிலேயனை எதிர்த்தான்!
ஆதரவா இருந்திருந்தா அவனாவது #சர்_பட்டம் கொடுத்து கௌரவப் படுத்தியிருப்பான்!

Comments
  1. natchander says:

    that is how PADMASHRI PADMA BUSHAN titles are offered even nowadays in oour country..

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s