மொழி

Posted: October 22, 2016 in எதிரொலி
Tags:

‘ம்’ என்றிருப்பது, வாய்மூடி, ஏதும் ஒலியெழுப்பாமல், பேசாமல் இருத்தலைக் குறிப்பது. வாய்மூடி, உதடு ஒட்டி எழுப்பும் ஒலியும் ‘ம்’ மட்டுமே ஆகும். இப்படி வாய்மூடிக் கிடத்தலை ஒழித்தால் மட்டுமே ஏனைய ஒலிகளை ஒலித்துப் பேசமுடியும்.
எனவே, ‘ம்’ஐ ஒழித்தால், ம் + ஒழி = மொழி தோன்றும். அவ்வாறே, மொழிவது மொழி எனப்பட்டது.

#Shared

Thanks:Christo Ambrose

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s