இந்த முறை அமைதிக்கான நோபல் பரிசு உனக்குத்தான் கிடைக்க வேண்டும் அலெக்ஸ்!

உலகம் உன்னிடம் இருந்து கற்றுக் கொள்கிறது!

#Nobel_Prize_for_Peace #Alex_6Yrs_old

Source: The White House

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s