கர்நாடகாவும்,அண்டார்டிகாவும்

Posted: September 8, 2016 in அரசியல்
Tags: ,

​இந்தியாவில் உச்சநீதிமன்றம் என்பது தமிழ் நாட்டுக்கு மட்டும் தான் போல..கர்நாடகா எங்கயோ அண்டார்டிகா பக்கத்தில இருக்கு!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s