விநாயகர் சதுர்த்தி

Posted: September 5, 2016 in கவிதைகள்
Tags:

​ஆத்திகனும்

நாத்திகனும்

கடந்து செல்ல

இன்னும் மூன்று

தினங்களில் 

ஆறு கடல்

செல்ல பக்குவமடைந்திருந்தார்

#பிள்ளையார்!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s