ஹைக்கூவா

Posted: August 28, 2016 in கவிதைகள்
Tags:

உன் மேலுதடும்,கீழுதடும்
இருவேறு பொருள் தருவதால்
#ஹைக்கூவா?!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s