தூணிலும் துரும்பிலும்
இருந்த #இறைவன்
சேரிகளிலும்
இருந்தார்!!

தோஷம் இருந்ததாய்த்
தெரியவில்லை!
கடவுள் சந்தோஷமாகவே இருந்தார்
அதே அமைதியான புன்னகையுடன்!!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s