#இன்றும்_பெரியார்

Posted: August 28, 2016 in Uncategorized
Tags: ,

பெரியார் தன்னைப் புனிதன் என்றோ, கடவுளின் மறு பிறப்பு என்றோ, கடவுளில் இருந்து வந்தவன் என்றோ,தான் மட்டுமே உயர்ந்தவன் என்றோ சொல்லிக் கொண்டதில்லை! அப்படிச் சொல்லிக் கொண்டவர்களை விட பெரியார் செய்த சமூக மாற்றங்கள் பெரியது!அவர் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாவதில் அவரே கவலைப் பட்டதில்லை!

இப்படி இருக்க அவர் சொன்ன கருத்துக்களை வேறு திசையில் திருப்பி விட்டு அவர் என்ன காரணத்திற்காக சொன்னார் என்பதை ஆராயாமல் இருக்கச் செய்வது , அவரின் பிறப்பு ,அவரின் திருமணம் என அவர் சார்ந்த தனி மனித தாக்குதல்களை இன்று வரை செய்வதை என்னவென்று சொல்வதெனத் தெரியவில்லை!

 

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s