திருவள்ளுவர்

Posted: July 20, 2016 in கவிதைகள்
Tags: ,

​எக்காலத்தையும்

முப்பால் கொண்டளந்த

#திருவள்ளுவரை

#குமரியிலே

முக்கடல் சூழ்ந்து 

தினம் வாழ்த்த!

அங்கே வந்து 

சங்கமமானது கங்கை!!!

காலமும் , கங்கையும் 

கடலும் அறியும்

அறியாத நீவீர் யாரோ?!

முற்றுந் துறந்த உமக்கு

இன்னும் விடாது

துரத்துவது எதுவோ?! என்னவோ?!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s