நம்மாழ்வார்

Posted: April 6, 2016 in சுற்றுச்சூழல்
Tags: , ,

இம் மண்பால்
இயற்கையின்பால்
மக்கள்பால்
தாம் கொண்ட அன்பால்
அவர்தம் உயரிய மாண்பால்
என்றும் நமை ஆழ்வார்
‪#‎நம்மாழ்வார்‬!!

April6-நம்மாழ்வார் பிறந்த நாள்

Thanks: Google image & Jeeva for pic

 

 

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s