“மாஸ்” வேதாளம்!

Posted: September 24, 2015 in 360 சினிமா டாக்கீஸ்
Tags: , , , , ,

போஸ்டர் ரீலீஸ் கூட எங்களுக்கு படம் ரீலீஸ் மாறிதான்! தல டா!!
#vethalam

விண்ணுலகம் மட்டுமில்ல பாதாளம் உலகம் வரை பாயும் எங்கள் வேதாளம்! #vethalam

இந்த தீபாவளியும் தல தீபாவளிதான் டோய்!! #vethalam

image

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s