தேர் எரிந்தது, உள்ளே கடவுளும் எரிந்தார்!!

Posted: August 29, 2015 in கவிதைகள்
Tags: , , , ,

வீடுகள் எரிந்தது
இல்லை எரிக்கப் பட்டது
உடைமைகள் எரிந்தது
இல்லை எரிக்கப் பட்டது
பயந்து ஓடினர்
இல்லை பயமுறுத்தப் பட்டனர்
எங்கே நடந்தது
இங்குதான் நடந்தது
அடிமை தேசத்திலா
இல்லை சுதந்திர தேசமேன்பார்
என்ன நடந்தது
ஒன்றுமில்லை! ஆனால்
நடந்த தேர் எரிந்தது
முடிவில் கடவுளும் எரிந்தார் !
சாம்பல் மிஞ்சியது!!

Image result for fire

picture: Google

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s