அணையாத் “தீ”

Posted: August 20, 2015 in கவிதைகள்
Tags: , , , ,

தேர் எரிந்து அணைந்தும்
அணையவில்லை சாதித்”தீ”!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s