சிம்பொனிக் கொலுசு!

Posted: July 18, 2015 in கவிதைகள்
Tags: , ,

பேரிடிக்கு குலையாத
என் கம்பீரம்
அவள் கொலுசின்
சிம்பொனிக்குச்  சரணடைந்ததே!

படங்கள்:கூகிள்
நன்றி:சிம்பொனி பற்றிய தகவல் தந்த நண்பனுக்கு

Comments
  1. dinakarang7 says:

    ம்ம் நான் சரணடய ஒரு கொலுசு கிடைக்க வில்லையே😉😉😉

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s