தபால் பெட்டி

Posted: July 16, 2015 in கவிதைகள்
Tags: , , , ,

அன்று பலர்
வீட்டு முகவரி
இன்று தெருவோர
நிற்கதியாய் – தபால் பெட்டி!

படங்கள்:கூகுள்

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s