வாட்ஸ்அப் மீம்ஸ்#1

Posted: June 27, 2015 in மீம்ஸ்
Tags: , ,

நம்ம சின்ராசுங்க !!

நம்ம சின்ராசுங்க !!

ஹெல்மட் கட்டாயம்!

ஹெல்மட் கட்டாயம்!

வழக்கு எண் 000

வழக்கு எண் 000

Thanks: Whats up, Wiki

A meme (/ˈmiːm/ meem) is “an idea, behavior, or style that spreads from person to person within a culture”.

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s