யோகா தினம்

Posted: June 21, 2015 in எதிரொலி
Tags: ,

ஜூன் 21-சர்வதேச யோகா தினம்

இனி யோகா என்பது வெறும் கிளாஸ் இல்லை! யோகம்!!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s